De huis- en gedragsregels
“We willen het wel gezellig houden!”

Huis- en gedragsregels
Op en in de directe omgeving van het Valkhof gelden gedurende het evenement Nimmaland/De Nijmeegse Oktoberfeesten een aantal huis- en gedragsregels. Bij het betreden van het Valkhof stemt u zonder voorbehoud in met deze regels. Overtreding is op straffe van verwijdering van het terrein.
Wanneer wij een strafbaar feit constateren, schakelen wij altijd de politie in.
U kunt bij de ingang of op het terrein gecontroleerd (identiteit, leeftijd) en/of gefouilleerd worden. U dient uw medewerking te verlenen aan dergelijke controle/fouillering. Weigert u dit, dan kan u de toegang worden geweigerd of kunt u van het terrein worden verwijderd.
U bent verplicht aanwijzingen van de organisatie en andere daartoe bevoegde personen op te volgen.

Aansprakelijkheid
De organisator – Stormgevers B.V en Nijmegen Evenementen BV – is niet aansprakelijk voor het verlies van, of schade aan eigendommen tijdens uw bezoek, noch voor persoonlijk letsel dat het gevolg is van uw bezoek.

Afval
Afval deponeert u in de daartoe bestemde afvalbakken/-zakken.

Alcohol
Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar. Wij schenken geen sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar. Het is voornoemde personen ook verboden de genoemde alcoholische dranken aan te nemen en te nuttigen. Overmatig alcoholgebruik en openbare dronkenschap zijn verboden.

Camera
Er zijn camera’s aanwezig op het terrein. U stemt ermee in dat de beeld- en of geluidsopnamen die gemaakt worden , voor promotie van Nimmaland gepubliceerd (kunnen) worden.

Commerciële activiteiten
Het is niet toegestaan om op het terrein commerciële of anderszins wervende activiteiten te ontplooien. Hieronder worden onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan het verspreiden van flyers of foldermateriaal, enquêteren en het werven van leden of donateurs.

Drugs
Het bezit en gebruik van, en het handelen in soft- of harddrugs op het terrein is ten strengste verboden.

Geen eigen consumpties
U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee het terrein opnemen.

(Brom)fietsenverbod
Voor (brom)fietsen is plek in de daartoe bestemde stallingen om het terrein; u mag zich niet met een (brom)fiets op het terrein begeven.

Geen hinderlijk gedrag
U dient zich op zulke wijze te gedragen dat andere bezoekers hier geen hinder van ondervinden of redelijkerwijs aanstoot aan kunnen nemen. Bij constatering van hinderlijk gedrag, in welke vorm dan ook, krijgt u één waarschuwing. In het geval van herhaling volgt een verwijdering van het terrein en ontzegging van de toegang tot en met het einde van het evenement.

Geen ongewenste intimiteiten, agressie of discriminatie
Wij tolereren geen enkele vorm van ongewenste intimiteiten of discriminatie. Agressie, inbegrepen bedreiging en mishandeling, zijn verboden.
Geen wapens of gevaarlijke voorwerpen
Het is verboden wapens of gevaarlijke voorwerpen mee het terrein op te nemen. Constateren wij wapenbezit, dan waarschuwen wij de politie.

Gevonden voorwerpen
U verplicht zich voorwerpen die duidelijk niet aan uzelf toebehoren af te geven aan een medewerker van de organisatie.

Klachten
Voor klachten betreffende deze huisregels wendt u zich tot de organisatie.

Samenscholing
U mag niet samenscholen op zulke manier dat dit hinderlijk is voor de overige bezoekers of dat overige bezoekers dit redelijkerwijs als bedreigend kunnen ervaren.

Toiletgebruik en wildplassen
U kunt gebruikmaken van de toiletten op het evenemententerrein. Deze toiletruimten zijn uitsluitend bestemd voor (kortdurend) persoonlijk gebruik. Verblijf om andere reden is niet toegestaan. Wildplassen is op straffe van onmiddellijke verwijdering van het terrein.